The English version of these terms of service can be found here

Algemene voorwaarden Shamrock Information Security

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Shamrock: Shamrock Information Security, Shamrock Privacy Advice, Shamrock Risk Management en Shamrock InfoSec de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Amstelveen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71139435.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Shamrock een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Shamrock tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Shamrock zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of de beschikbaarstelling van online (trainings)video’s.
 4. Diensten/dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Shamrock te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: advies- en/of consultancydiensten, interimdiensten, de productie van video’s en/of trainingen, e.e.a. ten aanzien van informatiebeveiliging, privacywetgeving en/of risicomanagement.
 5. Website: shamrockinfosec.com en eventuele andere websites van Shamrock waarop (trainings)video’s aan de wederpartij beschikbaar worden gesteld, al dan niet via websites van derden.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Shamrock en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Indien en voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij niet op de overeenkomst van toepassing.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Shamrock vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod kan Shamrock tot onverwijld na aanvaarding door de wederpartij nog herroepen.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Shamrock, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod van Shamrock dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 4. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Shamrock, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Shamrock anders aangeeft. Shamrock behoudt zich het recht voor om dienstverlening op basis van een door de wederpartij aanvaarde offerte niet eerder uit te voeren dan na ondertekening daarvan door de wederpartij middels een elektronische handtekening.
 5. Een aanbod van Shamrock kan uitsluitend onverkort en ongewijzigd door de wederpartij worden aanvaard, tenzij Shamrock anders aangeeft.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
ARTIKEL 4. |  INHOUD VAN DIENSTVERLENING IN HET ALGEMEEN
 1. Uitvoering van de diensten geschiedt binnen de gangbare en daarvoor door Shamrock ingeplande tijd. Onverminderd hetgeen daaromtrent uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen, bepaalt Shamrock de wijze waarop uitvoering aan de diensten wordt gegeven.
 2. De overeenkomst omvat uitsluitend de diensten die uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, is Shamrock nimmer gehouden diensten te verlenen die zich begeven buiten de inhoud of omvang van hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. Shamrock verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Voor zover de aard en/of strekking van de dienstverlening daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Shamrock zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan Shamrock er niet voor instaan dat de resultaten worden behaald die de wederpartij met het verstrekken van de opdracht aan Shamrock beoogt te behalen.
 4. Ook indien de overeenkomst voor langere duur is aangegaan, zoals in geval van interimdiensten, beogen partijen met het aangaan van een overeenkomst nimmer met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 en verder (e.v.) van het Burgerlijk Wetboek (BW); partijen beogen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Ook een fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), is uitgesloten. Shamrock deelt zijn dienstverlening zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de diensten nodig is, afstemming met de wederpartij plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk in verband met de uitvoering van de diensten, richt Shamrock zich naar de arbeidstijden bij de wederpartij. Shamrock is bij het uitvoeren van zijn dienstverlening geheel zelfstandig. Hij verleent de diensten naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de wederpartij. De wederpartij kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de door Shamrock uit te voeren opdracht.
 5. Shamrock spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst dwingend anders voortvloeit, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Shamrock treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Shamrock schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Shamrock de verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 6. Shamrock is te allen tijde gerechtigd bij de uitvoering van de diensten derden te betrekken. Behoudens indien en voor zover uit de aard of strekking van bedingen dwingend voortvloeit dat het recht op nakoming daarvan uitsluitend aan Shamrock is voorbehouden, gelden de verplichtingen van de wederpartij uit de overeenkomst eveneens ten aanzien van de door Shamrock bij de uitvoering van de diensten betrokken derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien partijen na voorafgaande onderlinge overeenstemming bepaalde derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrekken, dan wel de wederpartij zelfstandig derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt, is Shamrock nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van aan die derden toerekenbare tekortkomingen. Vorenstaande laat onverlet de beperking van de risicoaansprakelijkheid van Shamrock voor zijn niet-ondergeschikte hulppersonen, welke beperkingen voortvloeien uit de wet.
ARTIKEL 5. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK
 1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder mede begrepen kan zijn een aanvulling op de overeenkomst), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en/of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden gewijzigd. Shamrock zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Shamrock zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen een wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Shamrock gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Shamrock op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste informatie, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor haar rekening, tenzij Shamrock de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte informatie, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Shamrock zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Shamrock een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien en voor zover nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.
ARTIKEL 6. |  VERPLICHTING VAN DE WEDERPARTIJ
 1. Indien in het kader van de overeenkomst diensten worden verleend op locatie van de wederpartij, of een andere door de wederpartij aangewezen locatie, bepaalt Shamrock de wijze van zijn vervoer daarnaartoe, al dan niet na voorafgaand overleg met de wederpartij en draagt de wederpartij er zorg voor dat Shamrock kosteloos gebruik kan maken van de op die locatie aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste faciliteiten, zoals een eigen werkplek en een deugdelijke internetverbinding.
 2. De wederpartij is steeds gehouden om, zo spoedig mogelijk als voor de voorbereiding en/of (verdere) uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle door Shamrock gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden volledig en correct aan Shamrock te verschaffen. Shamrock gaat bij de uitvoering van de overeenkomst mede uit van de door de wederpartij verstrekte gegevens, inlichtingen en bescheiden. Indien Shamrock overeenkomstig de door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, inlichtingen of bescheiden uitvoering aan de overeenkomst geeft, kan dit niet als tekortkoming van Shamrock worden aangemerkt.
 3. Indien overeengekomen is dat medewerkers van, of leidinggevenden binnen de organisatie van de wederpartij, dan wel door de wederpartij ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, staat de wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Shamrock en dat zij alle medewerking verlenen en benodigde taken uitvoeren teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door Shamrock mogelijk te maken. De wederpartij dient Shamrock voorts steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij neemt alle van haar in redelijkheid te verlangen maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 4. Indien de wederpartij haar verplichtingen als bedoeld in de vorige leden van dit artikel niet of niet tijdig nakomt, is Shamrock, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijk door hem gehanteerde tarieven aan de wederpartij door te berekenen.
ARTIKEL 7. |  RECLAMES
 1. De wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door of namens Shamrock, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan Shamrock mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee dagen aan Shamrock schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Shamrock aan zijn verplichtingen ter zake heeft voldaan, de wederpartij ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Shamrock en Shamrock ter zake niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de eventueel door de wederpartij geleden schade.
 2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij Shamrock te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij om ter zake bezwaar te maken, is komen te vervallen.
 3. Reclames van de wederpartij schorten haar (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst nimmer op.
ARTIKEL 8. |  DUUR VAN OPDRACHTEN, OPZEGGING EN TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN DE DIENSTVERLENING
 1. Indien uit de aard of strekking van de aan Shamrock verstrekte opdracht voortvloeit dat deze niet eindigt door volbrenging, wordt geacht dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen.
 2. In geval de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt de overeenkomst na verstrijken van deze bepaalde tijd steeds stilzwijgend voor opnieuw de oorspronkelijke overeengekomen bepaalde tijd verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel de overeenkomst conform het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. Overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd aangegaan, eindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum, met dien verstande dat partijen een nader overeen te komen afkoopsom als schadevergoeding kunnen vaststellen waartegen de overeenkomst eerder eindigt.
 4. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de dienstverlening door de wederpartij, anders dan op grond van reguliere opzegging van overeenkomsten die voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn aangegaan, dient de wederpartij Shamrock daarvan schriftelijk in kennis te stellen en is zij jegens Shamrock gehouden tot vergoeding van winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voor Shamrock voortvloeiende schade.
 5. Indien dit, gelet op de omstandigheden van het geval, onder meer wat betreft de gronden die tot de annulering hebben geleid en de voordelen die Shamrock geniet als gevolg van de annulering, redelijk is, kan Shamrock in afwijking van het bepaalde in lid 4, bepalen dat de wederpartij als gevolg van de annulering slechts gehouden is tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten, aangevuld met het honorarium van Shamrock naar evenredigheid van het:
 • reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, én;
 • door Shamrock aannemelijk te maken bezettingsverlies ten gevolge van de annulering.
ARTIKEL 9. |  OVERMACHT
 1. Shamrock is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Shamrock bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 10. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. Shamrock is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Shamrock ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Shamrock gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor voldoening van de door haar aan Shamrock verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is Shamrock gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Shamrock op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Shamrock ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Shamrock de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die hij op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.
ARTIKEL 11. |  PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
 1. Het aanbod van Shamrock vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn een uurtarief en/of een vaste aanneemsom ten aanzien van dienstverlening en een tarief voor het gebruik van betaalde online video’s. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Shamrock vermelde prijzen exclusief btw, reis- en verblijfskosten, alsmede eventuele bankkosten voor internationale transacties en gebruikskosten ten aanzien van telefoon en internet buiten Nederland, welke aanvullend voor rekening van de wederpartij komen. Indien dienstverlening op basis van nacalculatie is aangeboden, dienen de opgegeven prijzen en kosten slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Shamrock gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Shamrock gemaakte kosten zullen dan aan de wederpartij worden doorberekend. Eventuele reistijd rechtstreeks in verband met de uitvoering van de overeenkomst, wordt op basis van het gebruikelijk door Shamrock gehanteerde uurtarief aan de wederpartij in rekening gebracht. Alle bijkomende kosten die niet bij de prijzen van Shamrock zijn inbegrepen, kunnen als voorschot bij vooruitbetaling worden gevorderd.
 2. Shamrock is te allen tijde gerechtigd de aan hem toekomende en door de wederpartij verschuldigde bedragen geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling te vorderen. Shamrock is voorts gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en daarmee het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft, is Shamrock gerechtigd twee wekelijks te factureren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Betaling van online video’s op de website geschiedt via websites van derden waarbij de betalingsvoorwaarden van de betreffende exploitant toepassing vinden. Ten aanzien van dienstverlening dienen betalingen, tenzij door Shamrock anders is vermeld, te geschieden in euro en middels overboeking binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Shamrock voorgeschreven wijze. In geval overeengekomen is dat in een andere valuta wordt betaald, wordt een wisselkoersopslag toegepast.
 4. Shamrock is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. De wederpartij is nimmer gerechtigd haar eventuele vorderingen op Shamrock te verrekenen met de vordering van Shamrock op de wederpartij.
 7. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.
ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. Shamrock draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, inlichtingen of bescheiden, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Shamrock kan worden toegerekend.
 2. Shamrock is jegens de wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade als bedoeld in lid 7 die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Shamrock in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 3. Mocht Shamrock aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Shamrock te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Shamrock hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Shamrock ter zake vervalt.
 4. Shamrock is te allen tijde gerechtigd de inhoud van de website te wijzigen en (video)content toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Shamrock zal zich optimaal inspannen om de website waarop video’s worden geopenbaard zoveel mogelijk toegankelijk en beschikbaar te houden voor de wederpartij die op basis van een reeds gesloten overeenkomst gebruik van online video’s kan maken. Echter draagt Shamrock nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van tijdelijke ontoegankelijkheid, onbeschikbaarheid of ondeugdelijke werking van de website.
 5. Shamrock is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens voor toegang tot het account van de wederpartij op de website.
 6. Voorts is Shamrock, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de website of servers van Shamrock of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de wederpartij.
 7. Shamrock is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Shamrock bestaat, is Shamrock uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Shamrock aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Shamrock toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. De aansprakelijkheid van Shamrock is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Shamrock betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Shamrock nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Shamrock afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Shamrock dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde berekend over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Shamrock bedraagt, onverminderd toepassing van de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 7, één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de wederpartij, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de overeenkomst en de wederpartij de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn bij Shamrock heeft ingediend.
 3. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Shamrock, zal de wederpartij Shamrock vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Shamrock.
ARTIKEL 13. |  GEHEIMHOUDING
 1. Tenzij de wederpartij hiervoor toestemming geeft, of indien de aard of strekking van de overeenkomst zich tegen toepassing daarvan verzet, zal Shamrock alle vertrouwelijke (bedrijfs)informatie afkomstig van de wederpartij geheimhouden. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de wederpartij is gemeld of indien dit uit de strekking van de informatie voortvloeit.
 2. Het vorige lid is niet van toepassing indien en voor zover een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak Shamrock verplicht tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde informatie aan derden.
 3. Shamrock verplicht zich de verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan eventueel door hem in te schakelen derden.
 4. Shamrock behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke (bedrijfs)informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
ARTIKEL 14. |  INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIKSRECHT
 1. Shamrock dan wel zijn licentiegevers behouden zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hen gehanteerde werkwijzen, ideeën, vervaardigde video’s die al dan niet middels de website beschikbaar zijn gesteld, anderszins tot stand gebrachte ontwerpen, adviezen, zaken en documentatie, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van deze goederen van de wederpartij zelf of van door haar ingeschakelde derden. De wederpartij verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht op deze goederen. De uitoefening van de bedoelde intellectuele eigendomsrechten, openbaringen en overdrachten daaronder begrepen, is, onverminderd hetgeen uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend aan Shamrock c.q. zijn licentiegevers voorbehouden.
 2. De wederpartij verplicht zich de goederen als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor eigen gebruik, althans voor gebruik dat verenigbaar is met de aard en strekking van de overeenkomst. De wederpartij zal deze goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de vorige zin.
 3. De wederpartij verliest het gebruiksrecht ten aanzien van door of namens Shamrock beschikbaar gestelde video’s en geleverde documentatie van welke dan ook, voor zolang de wederpartij in gebreke is met het voldoen van enige opeisbare vordering jegens Shamrock.
ARTIKEL 15. |  SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Shamrock aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandstalige versie van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de hierin opgenomen bedingen.

Terms of service Shamrock Information Security (English)


The translated version of these terms of service will be published as soon as possible.
Please note that this is a service only to my visitors, in case of conflicts or translation errors the original Dutch text will be leading.