For my site’s cookie policy please check here

your privacy as my distinguished site visitor is very important to me and I expect you as well, below you will find my privacy policy in Dutch, an English version can be found here.

Privacy policy Shamrock Information Security

Shamrock Information Security respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van zijn website shamrockinfosec.com en eventuele andere websites die onder zijn verantwoordelijkheid worden geëxploiteerd en waarop deze privacy policy is geplaatst. Shamrock Information Security acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Shamrock Information Security staat er dan ook voor in dat de door hem verkregen persoonsgegevens door hem vertrouwelijk worden behandeld conform de daartoe bij of krachtens de wet gestelde voorschriften.

Deze privacy policy geldt met nadruk niet voor websites en andere online platforms van derden waarnaar op de website(s) van Shamrock Information Security wordt verwezen of die verwijzen naar de website(s) van Shamrock Information Security. Websites en andere platformen van derden worden immers niet onder verantwoordelijkheid van Shamrock Information Security geëxploiteerd.

In het vervolg van deze privacy policy wordt verstaan onder:

 1. Website: shamrockinfosec.com en eventuele andere websites die onder zijn verantwoordelijkheid worden geëxploiteerd.
 2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 3. Gebruiker: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, bezoekers en gebruikers van de website.
 4. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens worden door Shamrock Information Security voor welke doeleinden verwerkt?

Shamrock Information Security verwerkt, naast de eventuele andere door de gebruiker aan Shamrock Information Security verstrekte persoonsgegevens, mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 • het IP-adres van de bezoeker en gebruiker van de website;
 • de (bedrijfs)naam en het e-mailadres van de gebruiker;
 • andere contactgegevens, zoals het telefoonnummer van de gebruiker.

Persoonsgegevens worden gebruikt om algemene bezoekgegevens ten aanzien van de website bij te houden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van de materiele gegevensdrager (zoals computer, tablet en mobiele telefoon) van de gebruiker, het tijdstip van de sessie en de gegevens die de browser van de gebruiker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, evenals voor het traceren van eventueel misbruik van de website. Shamrock Information Security optimaliseert hiermee de veiligheid in verband met het gebruik, evenals de werking en functionaliteiten van de website. Shamrock Information Security zal deze gegevens trachten zoveel mogelijk te anonimiseren.

De gebruiker van de website kan berichten (“comments”) op de website plaatsen, waarbij zijn naam en e-mailadres wordt gevraagd. In dat verband wordt de naam van de gebruiker in of bij het bericht van de gebruiker op de website geopenbaard. Het e-mailadres wordt niet op de website geopenbaard en wordt slechts door Shamrock Information Security gebruikt om de identiteit van de gebruiker vast te stellen, eventueel misbruik van de website op te sporen, SPAM te traceren en daarmee gevolg te geven aan naar redelijkheid te treffen maatregelen tegen misbruik en inbreuken op de systemen van Shamrock Information Security dan wel derden waarvan door Shamrock Information Security gebruik wordt gemaakt.

De gebruiker kan zijn persoonsgegevens voorts opgeven om op de hoogte te worden gehouden van speciale aanbiedingen en/of vernieuwingen en wijzigingen in de websitecontent, bijvoorbeeld aan de hand van nieuwsbrieven. In dit verband ontvangt de gebruiker geen berichten van derden. Shamrock Information Security zal de betreffende persoonsgegevens voor deze doeleinden dan ook niet verstrekken aan derden.

Shamrock Information Security kan aan een middels de website ingediend contactverzoek van de gebruiker gevolg geven. Het telefoonnummer of e-mailadres van de gebruiker wordt in dat verband uitsluitend gebruikt om de aanvraag te behandelen. Deze persoonsgegevens worden voor deze doeleinden slechts intern verwerkt en niet aan derden verstrekt. De voor deze doeleinden aan Shamrock Information Security verstrekte persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven of het doen van telefonische aanbiedingen anders dan in verband met het contactverzoek van de gebruiker.

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser van de gebruiker op de harde schijf van zijn materiele gegevensdrager wordt opgeslagen. Shamrock Information Security gebruikt cookies om het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. De gebruiker kan cookies via zijn browser uitschakelen, maar dan kan hij mogelijk niet van alle functionaliteiten van de website gebruik maken.

Persoonsgegevens zullen door Shamrock Information Security onder geen beding worden doorverkocht aan derden. Persoonsgegevens kunnen uitsluitend door Shamrock Information Security worden verwerkt, waaronder mede begrepen het aan derden verstrekken, indien:

 • de gebruiker voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de gebruiker en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Shamrock Information Security onderworpen is;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de gebruiker;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Shamrock Information Security of van een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Persoonsgegevens worden door Shamrock Information Security slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Shamrock Information Security treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door Shamrock Information Security niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige zin, houdt Shamrock Information Security in elk geval rekening met:

 • de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;
 • de aard van de betreffende persoonsgegevens;
 • de gevolgen van de beoogde verwerking voor de gebruiker;
 • de wijze waarop de persoonsgegevens zijn verkregen, en;
 • de mate waarin jegens de gebruiker wordt voorzien in passende waarborgen.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Shamrock Information Security niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Shamrock Information Security legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzicht in persoonsgegevens

De gebruiker kan contact opnemen met Shamrock Information Security voor het inzien van zijn persoonsgegevens, tenzij Shamrock Information Security op grond van de wet niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Shamrock Information Security kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.

Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kan de gebruiker Shamrock Information Security verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de wet worden behandeld.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy kan de gebruiker contact opnemen met Shamrock Information Security. Shamrock Information Security helpt de gebruiker graag indien hij vragen heeft over zijn persoonsgegevens die door Shamrock Information Security worden verwerkt of indien hij de door hem opgegeven persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.
Contact kan worden opgenomen middels het volgende formulier. Tevens kan ook per post contact worden opgenomen.

Privacy Policy Shamrock Information Security (English version)

The translated version of this privacy policy will be published as soon as possible.
Please note that this is a service only to my visitors, in case of conflicts or translation errors the original Dutch text will be leading.

Shamrock Information Security respects the privacy of all visitors and users of its website shamrockinfosec.com and any other website exploited under its responsibility on which this privacy policy is published. Shamrock Information Security considers the careful handling of personal data of the utmost importance. Shamrock Information Security therefore guarantees that the personal data it acquires is treated as confidential, pursuant to the regulations imposed under or pursuant to the law.

This privacy policy explicitly does not apply to websites and other online platforms of third parties which the website(s) of Shamrock Security refers to or that refer to the website(s) of Shamrock Information Security, as the websites and other platforms of third parties are not exploited under the responsibility of Shamrock Information Security.

The following definitions apply in this privacy policy:

 1. Website: shamrockinfosec.com and any other website exploited under its responsibility.
 2. Personal data: any data concerning an identified or identifiable individual.
 3. User: the person to whom personal data refers, visitors and users of the website.
 4. Processing personal data: any act or series of acts with regard to personal data, which will in any case include the collecting, documenting, cataloguing, keeping, processing, changing, requesting, viewing, using, making available by way of forwarding, distributing or any other way of making available, bringing together, linking, as well as shielding, erasing or destroying data.

Which personal data is processed by shamrock information security and for which purposes?

In addition to any other information the user provides Shamrock Information Security, Shamrock Information Security processes may also process the following personal data:

 • the IP-address of the visitor and user of the website;
 • the (company) name and the email address of the user;
 • other contact details, such as the phone number of the user.

Personal data is used to register general visitor data with regard to the website. As such, the IP-address of the material data carrier (e.g. computer, tablet and mobile phone) of the user, the time of the session and the data transmitted by the browser of the carrier, are registered and used for statistical analyses of visitor and click behaviour on the website, and for the detecting of any abuse of the website. In doing so, Shamrock Information Security optimises the security related to the use, as well as the operation and functionalities of the website. Shamrock Information Security will try to anonymise this data to the extent possible.

The user of the website can post comments on the website, whereby the name and email address of the user is requested. In that case the name of the user is published in or next to the post of the user on the website. The email address is not published on the website and is only used by Shamrock Information Security in order to determine the identity of the user, detect any abuse of the website, track down spam and in doing so following up on any measures reasonably taken against abuse and violations of the systems of Shamrock Information Security or that of any third party engaged by Shamrock Information Security.

The user can also provide his personal data for the purposes of being kept informed of special offers and/or new additions and changes to the website content, for example by way of newsletters. In this case, the user will not receive messages from third parties. Shamrock Information Security will therefore not provide the relevant personal data to third parties for these purposes.

Shamrock Information Security can respond to a request submitted by the user via the website. The telephone number or email address of the user will in that case only be used to deal with the request. This personal data is only processed internally for these purposes and not made available to third parties. The personal data made available to Shamrock Information Security for these purposes is not used for other purposes, such as the sending of newsletters or the making of offers by phone other than in relation to the contact request of the user.

The website uses cookies. A cookie is a simple and small file that is sent with the pages of the website and which the browser of the user subsequently saves on the hard disk of the user’s material data carrier. Shamrock Information Security uses cookies to improve the operation and the user- friendliness of the website. The user can disable cookies via the browser; however, it is possible that the user will not be able to use all the functionalities of the website.

Under no circumstances will Shamrock Information Security sell personal data to third parties. Personal data can exclusively be processed by Shamrock Information Security, including the making available to third parties, if:

 • the user has provided his unambiguous permission for the processing;
 • the data processing is necessary for the performance of an agreement to which the user is a party, or for the taking of pre-contractual measures following a request of the user and that are necessary for the concluding of an agreement;
 • the data processing is necessary in order to comply with a legal requirement to which Shamrock Information Security is subject;
 • the data processing is necessary to indemnify a vital interest of the user;
 • the data processing is necessary for the correct compliance of a public law task by an administrative body to which the data is made available, or;
 • the data processing is necessary to look after the justified interest of Shamrock Information Security or of a third party to which the personal data is made available, unless the interests or the fundamental rights and freedoms of the user, and in particular the right to the protection of privacy, prevails.

Personal data is only processed by Shamrock Information Security insofar as it, are suitable, pertinent and not excessive in light of the purposes for which they are collected and processed. Shamrock Information Security will take the necessary measures to ensure that the personal data are correct and precise in light of the purposes for which they are collected and processed. Personal data is not processed further by Shamrock Information Security in a manner that is in conflict with the purposes for which they were obtained. Upon assessing whether a processing is in conflict within the meaning of the previous sentence, Shamrock Information Security will in any event take into account:

 • the relation between the purpose of the intended processing and the purpose for which the data was obtained;
 • the nature of the relevant personal data;
 • the consequences of the intended processing for the user;
 • the manner in which the personal data was obtained; and
 • the measure in which suitable guarantees are provided in respect of the user.

Holding personal data

Shamrock Information Security will not hold personal data in a form that enables the identification of the user for longer than necessary for the realisation of the purposes for which they are processed.

Shamrock Information Security will take suitable technical and organisational measures to safeguard personal data against loss or any form of unlawful processing. These measures will guarantee a suitable level of safety, thereby taking into consideration the current technology available and the costs of realisation in respect of the risks involved with the processing and the nature of the data that is to be protected. The measures are also aimed at preventing unnecessary collection and further processing of personal details.

Access to personal data

The user can contact Shamrock Information Security if he wishes to access his/her personal data, unless Shamrock Information Security is not required by law to provide this access. Shamrock Information Security can charge a fee for providing this access.

If the user’s personal data are factually incorrect, incomplete or irrelevant for the purpose for which this data is processed, then the user can request Shamrock Information Security to change or remove this data. These requests will be dealt with in accordance with the law.

contact me

The user can contact Shamrock Information Security if he has any further questions regarding this privacy policy. Shamrock Information Security is pleased to help the user if he has any questions about the personal data of the user processed by Shamrock Information Security or wishes to have the personal data he has provided changed or removed.
You can contact Shamrock Information Security by using this contact form. Alternatively you can contact me at the following address details for regular post (snail mail).